BG | EN
Search
Close this search box.

Стандарт Енергетика

СТАНДАРТ ЗА БИЗНЕС

ИНТЕГРИТЕТ В СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА

ЕЛЕМЕНТИ НА СТАНДАРТА

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ. 1

ПОЧТЕНО УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕВЕНЦИЯ И РЕАКЦИЯ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ.. 2

СТРУКТУРИРАНЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ. 4

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 5

РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ. 6

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИ.. 7

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГНАЛИ.. 8

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА. 9

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОБРИ БИЗНЕС ПРАКТИКИ В СЕКТОРА. 11

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ В СЕКТОРА. 13

ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА СТАНДАРТИТЕ ЗА БИЗНЕС ИНТЕГРИТЕТ

Стандартите за бизнес интегритет включват набор от политики, програми, функции, хора, процеси и контролни механизми, които организациите трябва да внедрят с цел превенция, идентификация и справяне с рискове по отношение на бизнес интегритета.

Стандартите са базирани на следните принципи:

 

  • Ангажираност на борда на директорите/висшето ръководство и  ясно определени роли и отговорности;

  • Обявени ясни политики за бизнес интегритет;

  • Функциите/лицата, отговорни за бизнес интегритета участват във вземането на управленски и организационни решения (или са консултирани) и имат право на вето в случаите, които тези решения могат да доведат до нарушаване на обявени политики;

  • Рисковете от нарушаване на стандартите за бизнес интегритет са включени в цялостната стратегия и програма за управление на риска на организацията;

  • Обучение и осъзнаване от страна на всички членове на организацията, участващи в съответните процеси;

  • Разработване на адекватни контролни механизми за превенция, оперативен контрол и мониторинг: вътрешни правила, процедури, инструкции;

  • Периодичен анализ на резултатите, преглед и актуализация на програмите, плановете и правилата за работа;

  • Периодично оповестяване на резултати/показатели от изпълнението на програмите;

  • Включване в програмите за вътрешен одит;

  • Процес и сигурен канал за вътрешно докладване на съмнения за нарушения  и дисциплинарен процес.

  • Външен преглед на процесите и тяхното изпълнение. За постигане на целите на съответствие на приложението на стандартите с приетите правила и процедури и тяхното практическо приложение със стандартите е необходимо да се прави периодичен преглед (одит) както от вътрешна структура, различна от структурата ръководеща програмата за бизнес интегритет, така и на по-големи интервали от външни организации.

ПОЧТЕНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ И РЕАКЦИЯ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ           

 

  1. Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за почтено управление в съответствие с приложимото законодателство.

  1. Роли и отговорности:

 

  • Организацията трябва да определи функция, съответно лице, отговарящо за всички дейности за почтено управление и превенция и реакция на конфликт на интереси, което да:

    

    1. Докладва директно на висшето ръководство;

    1. Бъде независим от рискови процеси от гледна точна на конфликт на интереси, процеси и дейности;

    1. Притежава достатъчен авторитет и правомощия в организацията за упражняване на контрол по възложените му задачи;

  • Организацията трябва да определи отговорностите по отношение на противодействие на непочтени управленски практики и превенцията на конфликта на интереси на всички нива и за всички функции и структурни звена.

 

  1. Организацията трябва да идентифицира дейностите, процесите, партньорите/контрагентите, проектите и категориите служители, които са изложени на риск от непочтени практики, включително и тези, извършвани чрез трети лица/посредници.

  1. Организацията трябва да въведе процедури за определяне на рисковия профил, включително надлежна проверка на внедрените практики за избор (дю дилиджънс) на доставчици и партньори.

  1. Организацията трябва да документира ясни правила по отношение на:

    

    1. Взаимодействие с държавната, областна и общинска администрация и контролни органи

    1. Избягване и реакция на конфликт на интереси, включващи, но не само:

      

      1. Проверка за свързаност чрез физически и юридически лица;

      1. Избягване на назначаване и платени договорни отношения  с бивши служители от държавна администрация и контролни органи;

      1. Обявяване на обстоятелства от страна на служители, които могат да доведат до конфликт на интереси и оповестяване на допълнителните отношения с административни и контролни органи;

      1. Спонсорство, дарения;

      1. Даване и приемане на подаръци, пътувания и получаване на ползи.

    1. Контрол и Мониторинг на транзакции; Данъчна политика или верификация на произхода на инвестициите:

      

      1. Адекватно идентифициране на всички финансови транзакции и завеждане в съответните системи;

      1. Определяне на лимити за плащания в брой;

      1. Контрол на достъпа до финансово–счетоводна информация, защита от промени/изтриване преди изтичане на законово определените срокове;

      1. Независим одит на финансовите отчети.

  1. Организацията трябва да изисква от своите партньори доказателства за внедрени програми/мерки за почтено управление и/или да бъдат обект на периодични одити. Тези изисквания могат да бъдат част от договорните отношения или да се оформят като отделни споразумения.

  1. Организацията трябва да създаде програма за обучение на служители, включваща прилагане на приетите от организацията мерки за почтено управление. Всички рискови позиции (вземащи решения, одобряващи транзакции и имащи възможност да повлияят върху финансовите резултатите), трябва поне веднъж годишно да декларират, че са запознати с политиката и стандартите/програмата и се задължават да я спазват.  Организацията изисква от служителите на управленски позиции (ръководители на сектори, на отдели, на екипи) да демонстрират чрез личен пример, поведение и култура съгласно настоящия стандарт.

  1. Организацията трябва да въведе процедури за проверка на сигналите за неправомерни и/или непочтени действия, в съответствие със стандарт Управление на сигнали;

  1. Организацията трябва да оценява съответствието на внедрените практики с изискванията на стандарта и с разработената/ите програма/и чрез периодичен одит – ежегоден вътрешен и външен в рамките на всеки три годишен период.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с политиката за противодействие на непочтени управленски практики и периодично да ги анализира, включително чрез резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултата си по показателите за бизнес интегритет минимум веднъж годишно.

СТРУКТУРИРАНЕ НА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

Планирането и осъществяването на финансовото управление в енергийна компания следва да почива на отказ от мерки за агресивно (целенасочено) намаляване на данъчната основа, прехвърляне на стойност с цел намаляване на дължимите данъци, използването на офшорни сметки и дружества и участието в практики, нарушаващи правилата на конкуренцията.

 

  1. Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за прозрачност и информираност.

  1. Роли и отговорности:

    

    1. Организацията трябва да определи/назначи лице или група лица, което да изпълнява функциите на „енергиен омбудсман“

      

      1. Омбудсманът трябва да е на разположение на клиентите, за да ги запознава на достъпен език за техните права и задължения, както и да  предоставя допълнителна ясна и достъпна информация както за текущото му състояние като клиент, така и при договарянето на нови услуги.

    1. Организацията трябва да определи отговорности на всички нива и във всички функции, свързани с информираността на клиентите.

  1. Организацията трябва да осигури максимална прозрачност и достъпност на информацията, касаеща клиентите включваща:

    

    1. Цени и тарифи на основни и допълнителни услуги;

    1. Предоставяните облекчения и начините те да бъдат получени, възможностите или отсъствието на възможности за кумулацията им;

    1. Документация:

      

      1. Всички документи, които клиентът трябва да подпише следва да бъдат на негово разположение предварително, като клиентът има право да потърси допълнително разяснение от страна на  представител на организацията или омбудсмана;

      1. Организацията трябва да осигури адекватната информираност на незрящи, неграмотни и други клиенти в уязвимо положение;

      1. Клиентът трябва да получи копие от всички документи, които подписва или са част от общи условия, както и своевременна и точна информация за тяхната промяна, ако такава е предвидена;

      1. Да предвиди възможност за предсрочен отказ от договорните отношения, тогава когато изменя съществено съдържание на договорите с клиентите без отказът да води до неблагоприятни последици за тях.

  1. Организацията трябва да събира информация за удовлетвореността на клиентите от предоставените услуги. Организацията трябва да анализира тази информация и идентифицира действия за повишаването на удовлетвореността.

  1. Организацията трябва да въведе сигурни канали за докладване на нарушени права на клиентитете, в съответствие със стандарт Управление на сигнали. Организацията трябва да въведе процедури за проверка на сигналите за инциденти и неспазване на обявените политики за прозрачност и информираност, в съответствие със стандарт Управление на сигнали.

  1. Организацията да оценява съответствието на внедрените практики с изискванията на стандарта и разработената/ите програма/и чрез периодичен одит.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с прозрачността и информираността и периодично да ги анализира, включително резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултати си, минимум веднъж годишно.

УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

  1. Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за управление на околната среда.

  1. Роли и отговорности.

    

    • Организацията трябва да определи отговорности на всички нива и във всички функции, свързани с управлението на околната среда

  1. Организацията трябва да идентифицира процесите и дейностите, оказващи въздействие върху околната среда, да внедри конкретни мерки за намаляване на това въздействие и да определи ясни и измерими цели за подобряване на резултатите по отношение на околната среда. Такива цели могат да бъдат:

    

    • Разделно събиране на отпадъци (извън емисионните отпадъци);

    • Намаляване на потреблението на електрическа енергия;

    • Използване на електрическа енергия от алтернативни източници;

    • Подобряване на енергийната ефективност на сградите;

    • Намаляване на разхода на вода;

    • Намаляване на разхода на горива от невъзобновяеми източници;

    • Цели, свързани с облагородяване на градска среда.

  1. Организацията трябва да изисква от своите партньори и доставчици доказателства за внедрени програми/мерки за управление на околната среда и/или да бъдат обект на периодични одити.

  1. Организацията трябва да създаде програма за обучение на служители по отношение на управление на околната среда.

  1. Организацията трябва да въведе сигурни канали за докладване за инциденти и неизпълнение на обявените политики за управление на околната среда, в съответствие със стандарт Управление на сигнали;

  1. Организацията трябва да въведе процедури за проверка на сигналите за инциденти и неспазване на обявените политики за управление на околната среда, в съответствие със стандарта в част Управление на сигнали.

  1. Организацията трябва да оценява съответствието на внедрените практики с изискванията на стандарта и разработената/ите програма/и чрез периодичен одит.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка управлението на околната среда и периодично да ги анализира, включително резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултати си, минимум веднъж годишно.

РАВЕНСТВО И ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

  1. Организацията трябва ясно да обяви своята политика за защита от дискриминация на служители и клиенти и да я предостави на заинтересованите страни  (може като част от обща политика за Бизнес интегритет)

  1. Ръководството на Организацията трябва да утвърди и активно промотира програма за равенство, включително:

    

    1. Ясно да декларира своят ангажимент за осигуряване на равенство и защита от дискриминация;

    1. Определи функция/лице, отговорно за цялостното изпълнение на програмата. Това лице следва да:

      

      1. Докладва на директно на висшето ръководство;

      1. Притежава достатъчен авторитет и правомощия в организацията за упражняване на контрол по възложените му задачи;

    1. Да установи цели на всички нива и за всички функции в организацията с измерими показатели. Тези критерии следва да бъдат част от оценката на представянето на отделните мениджърски позиции

    1. Да включи всички вътрешни и външни заинтересовани страни в създаването на програма за равенство и защита от дискриминация, която да отразява всички обстоятелства, които по различен начин засягат различните полове, етнически групи, религиозни групи, сексуална ориентация, възраст, здравословно състояние и др.

  1. Организацията трябва да осигури еднакъв достъп до услуги независимо от националност, пол, религия, етническа принадлежност, сексуална ориентация, възраст, здравословно състояние и други.

  1. Организацията трябва да осигури адекватен достъп до информация и услуги на хора в неравностойно положение (виж също Прозрачност и информираност).

  1. Ръководството на организацията трябва да осигури еднакви възможности за развитие, като:

    

    1. Гарантира назначаване на дадена позиция независимо от пол, етническа или расова принадлежност, здравословно състояние и други дискриминационни признаци;

    1. Плаща еднакво основно и допълнително възнаграждение за една и съща работа независимо от принадлежността към дадена група;

    1. Осигури работна среда, която не крие рискове от дискриминация;

    1. Разработи плавно връщане след отпуск за отглеждане на малко дете, при запазване на позиция и нивата на заплащане; осигуряване на допълнителни дни отпуск за родители с деца до 12 години, гъвкаво работно време и възможност за отдалечена работа (за административния персонал);

    1. Осигуряване на ясли/занимални/спортни занимания за деца на работещи родители.

  1. Ръководството на Организацията трябва да разработи програми за Здраве, Безопасност и защита от насилие, включително:

    

    1. Осигуряване на безопасна работна среда, включително защита на репродуктивни функции; Идентифициране на потенциални рискове за здравето и безопасността на жените по време на придвижване от и към работното място и по време на командировки.

    1. Осигуряване на обучение на служители по сигурността за идентифициране на признаци на сексуално насилие / тормоз на база сексуална ориентация, пол, религия и други посегателства.

  1. Ръководството се ангажира да разработи програми за обучение и развитие, осигуряващи равен достъп на различните групи до тях, инвестирайки еднакви ресурси и насърчавайки рисковите групи за участие в тях.

  1. Организацията трябва да въведe сигурни канали за докладване на сигнали за дискриминации или насилиe, в съответствие със стандарт Управление на сигнали.

  1. Организацията трябва да въведе процедури за проверка на сигналите, в съответствие със стандарт Управление на сигнали.

  1. Организацията трябва да оценява съответствието на внедрените практики с изискванията на стандарта и разработената/ите програма/и чрез периодичен одит.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с равенството и защитата от дискриминация и периодично да ги анализира, включително резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултата си, минимум веднъж годишно.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИ

 

  1. Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за поверителност и защита на личните данни

  1. Роли и отговорности:

    

    1. Организацията трябва да определи лице, отговорно за защита на поверителността и личните данни (длъжностно лице за защита на личните данни);

    1. Организацията трябва да определи отговорности на всички нива и във всички функции, свързани със защита на личните данни.

  1. В допълнение на своите задължения, произтичащи от ЗЗЛД и Общия регламент за защита на личните данни, Организацията внедрява механизми, гарантиращи следното:

    

    1. Личната информация за потребителите на услуги или клиентитете трябва да се третира поверително;

    1. Информацията, която се споделя публично, трябва да бъде анонимизирана;

    1. Правото на дадено лице да възрази срещу споделянето на поверителна информация за него;

    1. Спазване на принципа на проследимост и одитируемост на данните и записите;

    1. Защита на търговската тайна и друга поверителна за организацията и/или служителите информация.

  1. Организацията трябва да въведе политики, процедури и системи, за да гарантира спазването на правилата за поверителност и защита на личните данни, включително:

    

    1. Гарантиране на точността и пълнотата на записите и данните, както в системи, така и предоставяните на клиентите;

    1. Обмен на лични данни с трети страни или в рамките на организацията при спазване на законови задължения за това;

    1. Установяване на ясни правила за предоставяне на информация по телефон, мейл и други.

  1. Организацията трябва да въведе сигурни канали за докладване за инциденти, свързани с поверителността, в съответствие със стандарт Управление на сигнали.

  1. Организацията трябва да внедри процедури за проверка на сигналите за инциденти и неспазване на обявените политики за  поверителост и защита на личните данни, в съответствие със стандарт Управление на сигнали.

  1. Организацията да оценява съответствието на внедрените практики с изискванията на стандарта и разработената/ите програма/и чрез периодичен одит.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с поверителността и защитата на личните данни и периодично да ги анализира, включително резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултати си, минимум веднъж годишно.

УПРАВЛЕНИЕ НА СИГНАЛИ

 

  1. Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за защита на лицата подаващи сигнали за нарушения, за проверка на сигнали и за дисциплинарен процес. Политиката трябва да включва ясно послание към служители и трети страни за насърчаване на докладването на нарушения от политики и приложими норми.

  1. Организацията трябва да осигури сигурен и независим канал на комуникация, както и независима функция/лице, което да разследва подадените сигнали.

  1. Организацията трябва да създаде програми за обучение на служители, за осъзнаване на необходимостта от докладване, както и за разясняване на внедрените процедури, включително приложимите дисциплинарни санкции.

  1. Организацията трябва да въведе ясни процедури за реакция, проверка и събиране на доказателства, гарантиращи честност, обективност и прозрачност. Процедурите трябва да включват ясни времена на реакция и стартиране на работа след подаване на сигнал, както и критерии за нотификация на компетентни органи. Процедурите трябва да включват процес по ескалация и нотификация на заинтересованите вътрешни и външни страни. Процедурите трябва да гарантират запазване на достойнството и доброто име на лицето – обект на проверка, както и защита на конфиденциалността и спокойствието на лицата, съдействащи при изясняване на обстоятелства и събиране на информация.

  1. Организацията трябва да въведе процедури и правила, които да гарантират:

    

    • Лицата подаващи сигнали няма да бъдат обект на немотивирани дисциплинарни мерки или други санкции при добронамерено и обосновано докладване;

    • Лицата, подаващи сигнали, и тези, срещу които е подаден сигналът, са защитени по време на проверката и имат достъп до правна консултация.

    • Текущо да се информира лицето подало сигнал за нередност, както и да се уведоми за финалното решение на въпроса, във връзка с който е подаден сигналът.

  1. Всички докладвани нарушения са анализирани на годишна база, с цел идентифициране на потенциални рискове за цялостната програма за бизнес интегритет,  както и за определяне на допълнителни мерки в подкрепа на обявени политики.

  1. Процедурите по докладване и проверка на нарушения и инциденти са включени в програмите за вътрешен одит.

  1. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с докладването и проверката на сигнали за нарушения и инциденти и периодично да ги анализира, включително резултатите от проведените одити.

  1. Организацията трябва публично да докладва резултати си, минимум веднъж годишно.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОИЗВОДСТВА

1.       Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за осъществяване на дисциплинарните производства.

2.       Роли и отговорности:

o   Организацията трябва да определи отговорности на всички нива и във всички функции, свързани с осъществяване на дисциплинарните производства, като не съсредоточава цялата дейност само на ниво работодател;

o   Организацията трябва да структурира Етично-дисциплинарна комисия, която да е оправомощена да разглежда дисциплинирани нарушения и да препоръчва решения;

o   Организацията трябва да структурира Комисия за контрол по спазването на трудовата дисциплина, която да осъществява текущ/периодичен контрол.

3.       Организацията трябва да идентифицира процесите и дейностите, оказващи въздействие върху предпоставките за дисциплинарните производства. Тя следва да адаптира правилата за вътрешния трудов ред и процедурите за тези производства съобразно спецификата на дейността на звената, в които те се осъществят за постигане на корелация между предпоставки и детайлизирана дисциплинарна процедура.

4.       Организацията трябва да документира ясни правила по отношение на:

а. спазване на основни принципи като:

 

  • Зачитане на личното достойнство;

  • Обективност;

  • Съответствие между наличие на дисциплинарно нарушение и започване на дисциплинарен процес, което изключва такова въз основа на дискриминационни подбуди или такива основани на факта на сигнализирането за извършени или потенциални нарушения

  • Съответствие между тежест на провинението и реакция/санкция;

  • Своевременна реакция;

  • Гарантиране на спокойната работа на лицата, предоставили информация в хода на проверката.

b. гарантиране на изпълнение на изискванията за:

 

  • Законоустановеност на нарушенията и наказанията;

  • Съразмерност, добросъвестност и справедливост при определяне на наказанието;

  • Еднократност на наказанието;

  • Безпристрастност, последователност и предвидимост при упражняване функциите на дисциплинарно наказващия орган;

  • Равнопоставеност на работниците и служителите от всички структурни поделения и йерархични нива на предприятието при определяне на дисциплинарните наказания за сходни по вид и тежест дисциплинарни нарушения;

  • Защита от дискриминация при реализация на дисциплинарната отговорност;

  • Възможност на работника/служителя в дисциплинарното производство да бъде изслушан и да приведе доказателства за липсата на нарушения и вина;

  • Неизбежност на наказанието, при ясно установено извършено дисциплинарно нарушение.

c.  съдържанието на документите, определящи рамките на дисциплинарния процес

 

  • Правилникът за вътрешния трудов ред да определя точно и ясно трудовите функции съобразно действителния трудов процес, като създава реална детайлизация спрямо нормите на КТ и подзаконовите актове;

  • В трудовите характеристики на работниците и служителите много ясно да бъдат описани конкретните отговорности, трудовите функции и специфичните задължения за всяка длъжност съобразно действителните им такива;

  • Ясно разписани последици във Вътрешните правила за работната заплата – върху брутното трудово възнаграждение и в Правилника за вътрешния трудов ред, както и върху кариерното развитие, на наложените дисциплинарни наказания като „забележка“ и „предупреждение за уволнение“.

5.       Организацията трябва да изисква от своите партньори и доставчици доказателства за внедрени програми/мерки за управление на дисциплинарните производства в съответствие с приетите от нея принципи и/или да бъдат обект на периодични одити.

6.       Организацията трябва да създаде програма за обучение на служителите си съобразно техните роли и функции за прилагането на Правилата за вътрешния трудов ред, включително и връзката им с други (като тези за недискриминация, за решаване на проблеми със сексуалните посегателства и правила на дисциплинарното производство).

7.       Организацията трябва да въведе сигурни канали за докладване за нередности и неизпълнение на обявените политики за управление на дисциплинарните производства.

8.       Организацията трябва да дефинира процедури за проверка на сигналите за нередности и неспазване на обявените политики за управление на дисциплинарните производства.

9. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с управлението на дисциплинарния процес и периодично да ги анализира.

10. Организацията трябва публично да докладва резултати си, минимум веднъж годишно.

УПРАЖНЯВАНЕ НА ДОБРИ БИЗНЕС ПРАКТИКИ В СЕКТОРА

1.       Организацията трябва да дефинира и обяви на всички заинтересовани страни ясна политика за осъществяване на съответните практики.

2.       Роли и отговорности:

 

  • Организацията трябва да определи отговорности на всички нива и във всички функции, свързани с осъществяване на добрите практики, като не съсредоточава цялата дейност само на ниво висше ръководство (работодател);

  • Да се определят лица на съответните позиции в енергийната компания, които са пряко свързани с разработването на съответните елементи на бизнес модела, които да имплементират добрите практики в него;

  • Вътрешният одит следва да оценява съответствието с декларираните принципи свързани с добрите практики;

  • Вътрешният одит следва да се допълва и с външен поне веднъж на три години.

3.       Организацията трябва да идентифицира процесите и дейностите, които имат пряко отношение към осъществяването на декларираните принципи за добро управление.

4.       Организацията трябва да документира ясни правила по отношение на:

а. спазване на основни принципи като:

 

  1. Участие в обществения диалог за постигане на целите на балансираното и устойчиво развитие и развитие на социално отговорен бизнес.

  1. Баланс на бизнес интересите с интересите на обществото при разходване на ресурси  – например водни или други ресурси, които се потребяват в различни сегменти на сектора и/или тяхното потребление затруднява значително други сектори или бита.

  1. Отказ от субсидиране на едни потребители за сметка на други (кръстосано субсидиране).

  1. Забрана за негативна селекция/отказ при договори, които са при общи условия за доставка на основата на дискриминационни принципи или признаци като очаквани пропорции разходи и приходи или създадени кредитни профили на конкретни потребители.

  1. Ясни и достъпни мерки за контрол върху измерванията, които организацията извършва и записите, които притежава от страна на потребителите.

  1. Записите, сметките на клиенти и други документи, които се отнасят до тях (включително, но не само, версии на общи условия), да се съхраняват в електронен вид чрез технически способи, които не позволяват тяхната промяна или подмяна, включително чрез включването им във вериги, които са проследими и одитируеми като блокчейн вериги, които са извън техния пряк контрол.

  1. Привличане на „чисти“ инвестиции – такива, каквито прилагат  принципите на този или съвместим с него стандарт, включително относно отказа от агресивно намаляване на данъчната основа, прехвърляне на стойност с цел намаляване на дължимите данъци, използването на офшорни сметки и дружества и участието в практики, нарушаващи правилата на конкуренцията.

b. гарантиране на изпълнение на изискванията от своите партньори и доставчици като трябва да изисква от тях разумни доказателства за внедрени програми/мерки за управление на дисциплинарните производства в съответствие с приетите от нея принципи и/или да използва резултатите от периодични одити, когато те са обект на такива.

6.       Организацията трябва да създаде програма за обучение на служителите си съобразно техните роли и функции за прилагането на стандартите за добри бизнес практики в сектора.

7.       Организацията трябва да въведе сигурни канали за докладване за нередности и/или риск от неизпълнение на обявените политики за стандартите за добри бизнес практики в сектора.

8.       Организацията трябва да дефинира процедури за проверка на сигналите за нередности и неспазване на обявените политики за управление на стандартите за добри бизнес практики в сектора.

9. Организацията трябва да дефинира ключови показатели във връзка с управлението стандартите за добри бизнес практики в сектора.

10. Организацията трябва публично да докладва резултати си по изпълнение на стандартите за добри бизнес практики в сектора, минимум веднъж годишно.

УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РИСКОВЕ В СЕКТОРА

1. Обхватът на рисковете, който се наблюдават и управляват следва да е динамичен и да подлежи на периодична преоценка.

2. Управлението на рисковете следва да отразява структурата на организацията и да се съобрази с различните степени на вероятност от тяхното настъпване за различните звена и дейности.

3. Оценката на риска трябва да кореспондира с разбирането, че трябва да има корелация между потенциалните опасности и вида и интензитета на мерките за овладяване за постигане на приемливи нива.

4. Без да се игнорират останалитe основни елементи на управлението на риска следва да включат оценка за:

 

  • Възможна отговорност на предприятието резултат от дейността на посредници и трети страни – доставчици; 

  • Корупционен риск характерен за области и сектори, в които се осъществява бизнеса; 

 

  • Възможните рискове, които носят притежавани дружества или участия в други дружества; 

  • Промени в основни бизнес практики, които биха могли да повлияят на риска; 

  • Специално внимание следва да се отдели на политиките свързани с взаимодействието/комуникацията с публичната власт и нейните представители, политиките по отношение на предоставяне на гостоприемство, различните видове спонсорство (както на отделни лица, така и на организации). 

5. Във връзка с управлението на рисковете следва да се провеждат периодични обучения и оценки/самооценки на персонала, съобразени със спецификата на позициите, които заемат. Специално внимание следва да се отдели на висшия мениджмънт. 

6. Оценките на риска следва да са периодични и по конкретен повод, вътрешни и външни като съществува адекватна система за запознаването на висшия мениджмънт с резултатите от периодичните оценки и, ако има такива – предложенията за управление на оценените рискове. 

7. Резултатите от оценките и предприетите действия по управление на рисковете следва да са част от регулярните доклади за дейността.