BG | EN
Search
Close this search box.

Процедура за борба с подкупите и корупцията

Процедурата за борба с подкупите и корупцията се отнася до всички служители и всички лица, които предоставят услуги за или от името на болницата, като дава насоки относно начините за справяне с неправомерни искания, подкупи и други корупционни дейности и проблеми, които могат да възникват в хода на дейността. Създадена е структура, която осигурява методически указания относно обхвата и приложението – Комисия за разглеждане на сигнали, съставена от служители от отдели „Вътрешен одит“, „Правен“ и „Управление на риска в групата“.

Прилагането на правилата, заложени в документа, се основават на антикорупционен план, който включва няколко компонента.

На първо място, предвидени са структури за управление на борбата с подкупите и корупцията (Съветът на директорите), който носи колективна отговорност относно определянето на антикорупционната рамка и надзора по прилагането, и Комисията за разглеждане на сигнали, която е отговорна за цялостното разработване, внедряване, координация и отчитане на мерките.

На второ място, предвидени са задължения за служителите, придружени от санкции за нарушение на правилата, които се изразяват в уволнение, граждански иск, наказателно производство, глоби, лишаване от свобода.

На трето място са дефинирани изисквания за поведението на трети лица и техни представители. Те са в няколко насоки: ангажимент за споделяне на ценностите и етичните стандарти; преминаване през процес на комплексна проверка за почтеност на базата на риска и на способността да спазват Процедурата за борба с подкупите и корупцията; предоставяне на информация и документация, за да се оцени спазването на ангажиментите; ангажимент за сигнализиране за случаи на корупция или съмнения за нередности, при запазване на тяхната анонимност.

Документът определя общи изисквания относно предотвратяването на корупционни практики, като дава ясни определения относно изразните форми на корупция в самостоятелно приложение. Изрично е посочено, че служителите и трети страни не могат пряко или косвено да правят, обещават, разрешават, предлагат, приемат или искат от други лица пари, ценни вещи и други материални облаги, ако с това се цели подтикване към действия или бездействия, свързани с някаква облага. Специално внимание е отделено на въпроса за неблагоприятните транзакции, като се забраняват всички плащания за опростяване на формалности, осигуряване на дължими дейности и услуги. Допустими са благотворителни дарения и дарения за политическа дейност, като в случая те следва да са съобразени със законодателството в тази област.

Процедурата включва мерки за контрол относно приложението й, които са разгърнати в няколко насоки: 1) включване на клаузи за борба с подкупите и други форми на корупция в договорите с трети лица; 2) ежегоден преглед на процедурата; Процедурата за борба с подкупите и корупцията следва да се преразглежда ежегодно или както и когато е необходимо; 3) ежегодна оценка на корупционния риск от всички ангажирани лица, който се извършва в сътрудничество с Комисията за разглеждане на сигнали.

Друг важен компонент от процедурата е изискването за обучение и повишаване на осведомеността, които са задължителни за служителите на болницата. В тази връзка са предвидени документи, удостоверяващи преминато обучение (декларации), които се съхраняват от отдел „Човешки ресурси“. Трети страни и техните представители също следва да бъдат информирани относно съдържанието на антикорупционните правила и да са поели писмен ангажимент за приемането им. Предвидена е и алтернативна форма за потвърждаване на антикорупционни ангажименти – декларации, потвърждаващи приемането и спазването на Процедурата за борба с подкупите и корупцията като част от процедурите по подаване на оферти.

Документът включва и изискванията за отчетност относно изпълнението и за осигуряване на прозрачност относно прилагането на антикорупционните политики. В тази връзка е предвидено, че Комисията за разглеждане на сигнали може да изисква информация от съответните структури.

Процедурата съдържа няколко приложения, които предоставят детайлна информация (законодателство и нормативна уредба; видове корупция, определения и изразни форми) и образци на документи (договорни клаузи за борба с подкупите и корупцията; декларация за поверителност за доставчици на стоки и услуги).

Източник: https://acibademcityclinic.bg/docs/default-source/privacy-files-gdpr/bg-antibriberycorruptionpolicy_2021.pdf?Status=Master&sfvrsn=78251198_6