BG | EN
Search
Close this search box.

Правила на клуба

СТАТУТ

 1. Клубът представлява неформална структура, която обединява бизнес, който оценява предимствата на приложението на философията на бизнес интегритета и споделя ценности като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти и спомага за развитие на техния потенциал и усилия в тези насоки

СТРУКТУРА

 1. Членовете на клуба могат да бъдат търговци, независимо от тяхната правно-организационна форма, както и бизнес организации.
 2. В дейността на Клуба те се представляват от лица, които те са посочили и са били одобрени като такива.
 3. Председателството на клуба се осъществява на ротационен принцип за срок от една година от представител на съответната организация по реда на включването ѝ в клуба. То има представителни функции.
 4. В случай че има повече от една организация, приета на една и съща дата, то поредността измежду тях се определя по азбучен ред според фирмата.
 5. Клубът има и Секретариат, който организира дейността му. Тази функция се изпълнява от АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”.

ФИНАНСИРАНЕ

 1. Годишният членски внос се определя по скала спрямо размера на оборота на съответния бизнес. Малкият бизнес е освободен от такса.
 2. По общо решение членовете могат да определят отделни вноски с конкретна цел.
 3. Събраните средства се разходват за дейностите в интерес на клуба и за постигане на целите на бизнес интегритета и промотиране на споделените ценности, като откритост към обществото, почтеност и спазване на етични стандарти.
 4. За разходването на събраните средства се осъществява от секретариата, който дължи редовен отчет.

АНГАЖИРАНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 1. Членовете на Клуба се ангажират да спазват принципите на доброто управление и да развиват и прилагат правилата на Бизнес интегритета в ежедневната си дейност.
 2. В случай на ситуация, свързана с нарушение на законодателството или приложението на мерки свързани с бизнес интегритета, която застрашава репутацията на участник в клуба, той уведомява секретариата на клуба.
 3. В този случай, по своя преценка, участникът може сам да обяви членството си за замразено.
 4. Секретариатът прави и самостоятелна оценка на ситуацията и може, съобразно тази оценка, да предложи на Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” да приеме решение за замразяване на членството или за неговото прекратяване.
 5. За оценка на ситуацията секретариатът може да поиска допълнителна информация от съответния член на клуба.
 6. Секретариатът може самостоятелно да предприеме действията по т.15,  в случай на налична информация за ситуация, свързана с нарушение на законодателството или приложението на мерки, свързани с бизнес интегритета, която застрашава репутацията на участник в клуба.
 7. В случай на разрешаване на ситуация, свързана с нарушение на законодателството или с приложението на мерки, свързани с бизнес интегритета, която застрашава репутацията на участник в клуба и преценка на действията на съответния член на клуба, свързани с нея, секретариатът прави мотивирано предложение до Управителния съвет на АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” за възстановяване на статута на съответния член.
 8.  За възстановяването на статута е необходимо изрично изявление от страна на члена със замразен статут.