BG | EN
Search
Close this search box.

Нашата дейност

Практиките, които деформират бизнес средата и лоялната конкуренция, поставят значителна икономическа тежест върху бизнеса. Те представляват основен фактор за възпиране на чуждестранните инвестиции, партньорства и пречат за постигне на икономически растеж и потенциал за развитие. Те пречат на бизнеса да работи на равни условия, носят правни рискове и застрашават неговата репутация.

Чрез инициативата „Интегритет в бизнеса“ екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ участва активно в засилването на ролята на частния сектор в борбата с корупцията в България. Целта е да се подобри цялостната прозрачност на бизнес климата като се признае важността на участието на всички заинтересовани страни в борбата с корупцията.

Проекта „Интегритет в Бизнеса“ на Асоциация „Прозрачност без граници“ се осъществява с финансовата подкрепа на инициативата за интегритет на Siemens (Siemens Integrity Initiative, Тhird Funding Round 2018).

Инициативата „Интегритет в бизнеса“ се стреми да промени начина, по който бизнесът подхожда към въпроса за управление на новите предизвикателства и деформации в спазването на световните стандарти за бизнес интегритет, включително защита на разобличителите, предотвратяване на пране на пари и т.н.

Ние се противопоставяме на нездравословната бизнес среда, в която българските компании действат, и се стремим те да работят почтено и прозрачно, без да бъдат подложени на риск от корупционни действия.

Ползите включват подобрена култура на работа и вътрешнофирмена комуникация, повишено доверие от страна на партньори и клиенти, изградени позитивни послания, които генерират повече продажби и избягване на разходи, възникнали в резултат на конфликти със закона. Участието на компаниите в програмата ще доведе до намаляване на търговския, правния, оперативния, финансовия и репутационния риск.

Въвеждаме стандарти за управление през разбирането за бизнес интегритет като проектираме инструменти и насоки за компаниите как да се справят с тези високорискови области и да засилят доверието на своите партньори и клиенти. Нашите стандарти са адаптирани за българската практика и правна рамка. Те са приложими за фирми от всякакъв мащаб. Компаниите, които покажат реална готовност за въвеждането им в отраслите енергетика, медицина и индустрия, ще получат нашата безвъзмездна подкрепа. Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ картографира целевите сектори и се стреми да привлече поне три компании от всеки сектор, които имат потенциала да станат първоприемници на стандартите и да променят успешно работната си среда.

Ние обединяваме бизнеси, които желаят да бъдат лидери във въвеждането на международно утвърдените стандарти за почтен бизнес. Работим рамо до рамо с компаниите, за да се уверим, че стандартите са адаптирани към техните нужди, както и активно участваме в разработването на модел за популяризирането на същите принципи и процедури при доставчиците им на услуги. Компаниите, в които могат да се идентифицират добри практики и действия, ще бъдат поканени в „Клуба за почтеност“, който е насочен към популяризирането на тези практики и ще помага на своите членове да посрещнат предизвикателствата на търговския, правния, оперативния, финансовия и репутационния риск. „Бизнес клубът“ е насочен към популяризирането на инструменти за идентификация на добри практики и действия, прилагани от компаниите. Клубът е предназначен за разпространяването на тези практики и ще съдейства на своите членове да посрещнат новите правни и репутационни предизвикателства.

Нашето обучение е изключително прагматично и разглежда ситуации от реалния живот, които обикновено се срещат в бизнес средата. Обучението е с фокус върху подпомагането на предприемаческия начин на мислене, отношение и култура сред младите. Предоставяне на младежите с информация, съвети и наставничество относно бизнес и предприемачески дейности. За да се постигне това е от решаващо значение за младите лидери, които създават своя бизнес за първи път, да започнат по правилния начин. Надеждата ни е, че ако това се случи, младите хора, стартиращи нов бизнес ще допълват новите си идеи и търговски инстинкти с ясни ценности и ще бъдат в полза на обществото.

Предприемаме действия по застъпничество към бизнес асоциациите, които се интересуват и подкрепят темата за интегритет в бизнеса в България. Водим активен диалог с ключови администрации за създаване на стимули за бизнеса, прилагащ стандартите за почтеност.

Ресурсите, с които разполагаме, ни позволяват да помогнем индивидуално на по трима ключови играчи от трите идентифицирани сектора – медицина, енергетика и индустрия, да развият и приложат свои практики за бизнес интегритет.