BG | EN
Search
Close this search box.

Какви стандарти въведохте във Вашата организация след като станахте част от Инициативата „Интегритет в бизнеса“ на Асоциация „Прозрачност без граници“?

Ние и досега работехме по различни правила, които донякъде покриваха стандартите за бизнес интегритет. Като например тези за финансовата дисциплина, за двойния подпис, правилата за закупуване на медицинска апаратура, за работа с касов апарат  и т.н. Сега въведохме нови и разписахме старите по-подробно и ясно.

Първи е стандартът за почтено управление, превенция и реакция на конфликт на интереси. Той документира правила за взаимодействие с държавни, областни и общински служители, с контролни органи. Това са и правила за избягване на конфликт на интереси и реакция при възникването им при проверка на физически и юридически лица, както и правила за контрол и мониторинг на транзакциите. Всички тези подробни правила бяха внедрени, както и бяха  разработени обучителни програми за персонала. 

Втори е стандартът за прозрачност и достатъчна информираност, касаещ нашите пациенти. 

Третият стандарт, с който на практика работим от дълги години, е за управление на околната среда. Имаме система за управление на опасните отпадъци. Стремим се да събираме разделно боклука. Намаляваме потреблението на електрическа енергия, особено в зимния период, тъй като сме се погрижили за добра енергийна ефективност. Стараем се да намаляваме и разхода на вода. 

Стандартът за равенство и защита от дискриминация е в голяма степен заложен още в Етичния кодекс на лекаря. Ние работим така, че всички пациенти, независимо от тяхната националност, пол, религия, възраст, сексуална ориентация, здравословно състояние, етническа принадлежност имат еднакъв и равен достъп до услугите, които ние предлагаме. 

По отношение на персонала, заплащането – основно и допълнително, е в зависимост от точността и професионализма на служителя. Стремим се и плавно да връщаме към работа майките, които са родили и отглеждат дете. А, ако длъжността позволява, даваме възможност за работа онлайн. 

На пето място поставям стандарта за поверителност и защита на данните. Ние сме администратор на лични данни от над 10 г. Имаме длъжностно лице, което е отговорно за това. Въведени са политики, процедури и системи, които гарантират спазването на правилата за поверителност на личните данни. Трябва да имаме предвид, че ние работим с изключително чувствителна информация – здравословното състояние  на пациентите и в това отношение компромиси не се допускат. Персоналът е обучен и този стандарт се спазва строго.

Шестият стандарт е за управление на сигнали и е нов за нас. Вече сме разписали процедура за реакция, разследване, събиране на доказателства, гарантиращи обективност и прозрачност на процеса.

Създали сме един по-опростен формуляр и се стремим лицата, подаващи сигнали, да не бъдат предмет на дисциплинарни мерки, да бъдат защитени по време на разследването и да получат правна консултация. 

Последният стандарт е за управление на дисциплинарните производства. Предстои да бъде създадена комисия за спазване на трудовата дисциплина. Макар че при нас лекарите са финансово заинтересовани да спазват графика си. 

Какви стъпки предприемате в момента по въпросите на отчетността, прозрачността и почтеността?

Имаме сайт, който предоставя максимална информация на пациентите: за нашите специалисти, за графика им на работа. Има ценоразпис и възможност за записване на часове онлайн. Пациентите имат и пълен достъп до информацията за тяхното здравословно състояние, назначеното им лечение, както и възможност сами да решават как то да продължи, какви са предписаните медикаменти и допълнителни процедури. Закупили сме и таблети, така, че амбулаторните листове, изпратени по електронен път в националната система, също са с подпис на пациента. Правим и анкети, за да получим обратна връзка за удовлетвореността на пациентите или да получим техните забележки. 

По отношение на прозрачността и отчетността ние имаме изградени механизми и навици, тъй като сме част от структурата на голяма банкова институция. 

Кое беше най-голямото предизвикателство при разработването на политики и програми за бизнес почтеност на Вашата компания?

Новият за нас момент в тези стандарти е работата с подадените сигнали и Законът, който беше приет миналата година. Проблем е и фактът, че не е ясно дали нашият център е сред задължените субекти по този закон. Затова с помощта на Асоциация „Прозрачност без граници“ е направено официално запитване към Комисията за защита на личните данни. Тъй като в Закона ясно е описано, че общественото здраве е в неговото приложно поле. Но в приложенията към него са изброени конкретни части от общественото здравеопазване, където нас ни няма. 

Честно казано очаквам със страх момента, в който ще стане възможно подаването на сигнали от служители и пациенти, станали свидетели на нарушение на закона. Моите опасения са, че ще се злоупотребява с подаването на тези сигнали. Тук трябва много ясно и подробно да обясним на служителите и особено на пациентите, че това не са сигнали за случаи, когато лекарят е закъснял с графика си с 10 минути и вместо в 16.20, както сте си записал час, сте бил поканен в кабинета в 16.30. Разбира се, че пациентите могат да се жалват и за това, но не по този закон. Страхът ми е, че такива сигнали ще залеят комисията по Закона за подаване на сигнали за нарушения и ще блокират работата й. А това е Етичната комисия, в нея влизат много външни експерти. Тя се занимава и с клиничните изследвания, които се провеждат в центъра. 

Достъпна ли е за Вашите служители информацията за предприетите мерки и знаят ли те как да подават сигнали по новия закон за защита на лицата, подаващи сигнали?

Безкрайно съм благодарна на Асоциация „Прозрачност без граници“ за помощта в изготвянето на всички стандарти. Както и на документите, които ще повишат информираността на нашите служители. Стандартите за бизнес интегритет и съвместната работа с екипа на Асоциация „Прозрачност без граници“ улесни и процеса по съгласуване на стандартите и с нашите собственици от ПИБ. 

Какво е очакваното въздействие за компанията от въвеждането на тези стандарти?

Очаквам да се подобри качеството на управленските процеси. И да се изгради една култура за ангажираност у служителите. Така, че те да не изпитват страх от подаването на сигнали. Понеже знаят, че има създаден механизъм, който ги защитава. 

В резултат на всичко това очаквам да се подобри услугата, която предлагаме на нашите пациенти.