BG | EN
Search
Close this search box.

Въпроси и отговори

Понятието „Интегритет в бизнеса“ или „Почтеност в бизнеса“ (Business Integrity) се изразява в наличие на рамка от етични правила, структури и политики, които се основават на стриктното спазване на законите за осъществяване на икономическа дейност, както и на допълнителни доброволни саморегулации (като принципи за бизнес етика, етични кодекси и антикорупционни политики), които определят правилата за поведение на компаниите и взаимодействието им с външната среда (включително бизнес партньори/ доставчици/ подизпълнители, клиенти/ потребители, публични институции, бизнес асоциации, лобисти, медии). Освен наличието на рамка от правила е необходимо и изграждането на структури, които да следят за тяхното прилагане.

Понятието интегрира две обособени сфери, които обаче са взаимосвързани.

Първата сфера е „ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИОННИ РИСКОВЕ“, като тя включва следните теми: Борба срещу предлагането и получаването на подкупи; Превенция и управление на конфликта на интереси; Политика относно подаръци и гостоприемство; Защита на сигнализиращите за нередности; Противодействие на прането на пари.

Втората сфера може да бъде наречена „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА“ (по аналогия на понятието „добро управление“ „good governance“ в публичната сфера). Тя включва обширните теми, които условно се определят като: Отговорен мениджмънт, който се свързва със защита на физическите и финансовите активи, изграждане на правила за управление на бизнес процесите, както и защита на интелектуална собственост; Спазване на международните стандарти за одит – отчетност, коректност на счетоводните записи.

При създаването на програма за гарантиране на почтеност в бизнеса има задължителни елементи, необходими за нейното създаване. Това са: 1) разработване на комплекс от принципи за бизнес етика, съответстващи на ценностите на компанията и съобразени със сферата, в която оперира; 2) разработване на етични кодекси; 3) създаване на правила и процедури, осигуряващи приложението на етичните норми; 4) определяне на структури, които са ангажирани с прилагането на етичните норми; 5) изготвяне на политики за реализиране на етичните норми; 6) обучение относно същността и консултации относно приложението на етичните норми; 7) създаване на механизми за контрол относно изпълнението.

Ползите от въвеждането на Програма за бизнес интегритет се откриват в три основни направления: Вътрешнофирмените процеси, Законовите регулации и Възможностите за нови партньорства.

По отношение на вътрешнофирмените процеси, предимствата, които дава Програмат за бизнес интегритет са свързани с подобряване на процеса на управление, по-добър подбор на персонала и намаляване на текучеството и повишаване на продуктивността и качеството на работа.

Най-очевидни са ползите, свързани със Законовите регулации, а именно минимизирането на риска от нарушения и избягването на санкции.

Третото направление, където се отчитат ползите от наличието на Програма за почтеност в бизнеса, е възможността за създаване на нови партньорства. Повечето от големите компании поставят като задължително условие, при избора си на партньори, наличието и спазването на Стандарти за бизнес интегритет. Новите въможности за работа водят със себе си подобряване във финансовото представяне, което от своя страна улеснява възможностите за достъп до капитал. Повишава се доверието на потребителите, подобрява се корпоративния имидж и се увеличава броя на завръщащите се клиенти.