BG | EN
Search
Close this search box.

На 12.07.2022 г. членовете на „Бизнес интегрити клуба“ дискутираха върху съществуващите дефицити на местно ниво като пречки в работата на бизнеса, начините за тяхното преодоляване, както и какви процедури да бъдат въведени за консултиране на местния бизнес.

Членовете на клуба обсъдиха връзката между доброто управление и корупционните практики, както и възможностите да се избягват тези практики при взаимоотношенията между бизнеса и местната администрация.

„Асоциацията на чуждестранния капитал в България“ сподели, че чуждестранните инвеститори избират в коя община да инвестират спрямо най-добрите условия, които са предложени на бизнеса.

„Българо-швейцарската търговка камара“ направи предложение освен проблемите с администрацията да се вземе под внимание и отношенията на бизнеса с доставчиците на услуги свързани с доставката на електроенергия, вода и природен газ, както и как са урегулирани и в какво състояние се намират промишлените или индустриални зони.

Беше изказано мнение от всички участници в срещата, че формално има създадени промишлени/индустриални зони в по-голяма част от общините, но на практика достъпа до тях е или невъзможен или трудно достъпен.

Членовете на клуба бяха категорични, че е крайно необходимо да бъдат създадени механизми за подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите чрез комплекс от мерки, гарантиращи прозрачност в работата им, както и ефективни инструменти срещу корупцията, конфликта на интереси и управлението на корупционния риск. Стандартите за бизнес интегритет трябва да включват набор от политики и контролни механизми, които бизнес организациите е необходимо да въведат с цел превенция, идентификация и справяне с рискове по отношение на прозрачността, ефективността и доброто управление в своята работа. 

Българските общини, които оперират с обществени ресурси трябва да разполагат с ISO 37001 и инструменти за добро управление. Като условие за допустимост за бизнеса, който желае да работи с тези общини трябва да е наличието или въвеждането на ISO 37001, на системи за управление на риска, както и наличието на системи за управление на сигнали.

Въвеждането на добри практики и утвърдени бизнес стандарти от страна на българските компании е от решаващо значение, защото помага да се гарантират равни условия, така че компаниите и администрациите да работят в среда на лоялна конкуренция и бизнес етика във взаимоотношенията с другите икономически субекти.