BG | EN
Search
Close this search box.

При засилен интерес от над 90 студенти започна провеждането на дисциплина „Бизнес интегритет“ към програма: „Икономика и управление на публични ресурси“ и „Отговорно и устойчиво управление“ към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Студентите в програмата ще бъдат запознати и ще дискутират как могат да прилагат инструментите за добро управление, стандарти за бизнес интегритет, нови стандарти за управление на корупционния риск и инструменти против изпирането на пари в практиката си.

Учебната дисциплина „Бизнес интегритет“ е изцяло насочена към това обучаващите се студенти да усвоят не само теоретични, но и практически знания и умения в областта на бизнес интегритета.

Възприемаме идеята, че всички студенти, които възнамеряват да се занимават с бизнес, както и тези, които вече управляват и ръководят бизнес компании трябва да познават и разбират бизнес етиката, стандартите за добро управление и как те влияят върху стратегията и операциите в компанията.

По време на лекциите ще бъдат представени и добри международни практики и стандарти в областта на доброто управление, интегритета и управлението на корупционния риск.

Младите хора ще бъдат запознати и със системи за подаване и управление на сигнали (whistleblowing). По време на обучението ще бъде поставен акцент върху новото законодателство в тази област, както и ще се разясни на обучаващите се какво представляват независимите канали, по които служители в дадена компания или доставчици на услуги и други заинтересовани страни имат възможност да подават сигнали за измама, корупция или подозрение за нередности, свързани с тяхната работа или тази на компанията. 

Курса се стреми да промени разбирането за необходимостта от приложението на стандарти за почтеност и наличието на адаптирани модели, които да са достъпни и удобни за въвеждане в конкретни бизнес организации в България, а това е възможно само чрез добре обучени и подготвени мениджъри и ръководители.